Gebruiksvoorwaarden website

Welkom bij www.ovaltubesuk.com (de "Website").

Deze gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, bevatten onze voorwaarden voor uw gebruik van de website. Als u doorgaat met bladeren door deze gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid, cookiebeleid en onze algemene voorwaarden onze relatie met u beheersen en de website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze voorwaarden met betrekking tot naar de Website.

Als u het niet eens bent met een deel van de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet gebruiken.

OVALE BUIZEN (VK) BEPERKT is een in Engeland opgerichte naamloze vennootschap (bedrijfsnummer 04194653) met geregistreerd adres op Unit A4 Abbey Farm Commercial Park, Southwell Road, Horsham St. Faith, Norwich, NR10 3JU (“Ovale Buizen”).

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Website:

 • ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt;
 • ons Cookie beleid, waarin informatie wordt gegeven over de cookies op de website; En
 • onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van diensten die door ons aan u worden geleverd.

Toegang tot de website

We kunnen niet garanderen dat de website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen de website geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voorzieningen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website, zoals een computer en een internetverbinding. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de website op de hoogte zijn van en zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden.

De website is gericht op mensen die in Engeland en Wales wonen. Wij beweren niet dat inhoud die op of via de website beschikbaar is, geschikt of beschikbaar is op andere locaties. We kunnen de beschikbaarheid van de website of een op de website beschreven dienst op elk moment beperken tot een persoon of geografisch gebied. Als u ervoor kiest om de Website van buiten Engeland en Wales te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

Het volgende gebruik van de website is verboden en vormt contractbreuk:

  • het veroorzaken dat de Website wordt onderbroken, beschadigd of aangetast (al dan niet door het uploaden van een virus);
  • elk ongeoorloofd gebruik of kopiëren van de naam 'Oval Tubes', handelsstijl, get-up, vertrouwelijke informatie of gegevens; ongeoorloofde toegang tot een niet-openbaar deel van de website, inclusief de onderliggende codes, of tot een van onze privécomputersystemen;
  • aanstoot geven aan of schade berokkenen aan een andere persoon die de website of de aangeboden diensten gebruikt;
  • ongeoorloofd kopiëren, downloaden of framing van enig deel van de website;
  • elke handeling die bedoeld is of tot gevolg heeft dat wij of derden worden bedrogen of misleid; of
  • waardoor Oval Tubes, u of een andere gebruiker van de Website, in strijd handelt met toepasselijke wet- of regelgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en het materiaal dat erop staat, is eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, ontwerpen, lay-out, uiterlijk, uiterlijk en afbeeldingen. Die werken worden beschermd door verschillende wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Als u enige inhoud op de website wilt gebruiken, moet u onze voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen.

Elke ongeoorloofde reproductie of gebruik van de website of het materiaal dat erop staat, kan worden vervolgd, met name wegens inbreuk op het auteursrecht.

Als u een deel van de website gebruikt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u via de website hebt geopend, retourneren of vernietigen.

Website inhoud

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op de website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op de website juist, volledig of up-to-date is. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te wijzigen als we dit nodig of gepast achten. We zijn niet verplicht om enige inhoud of informatie op de website up-to-date te houden.

We kunnen de gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar daarin wordt verwezen op elk moment herzien door deze webpagina bij te werken. Controleer deze webpagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of een van de documenten waarnaar daarin wordt verwezen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Beveiliging, virussen, hacking en andere overtredingen

Uw communicatie met ons via de Website is op eigen risico en vanwege de aard van internet kunnen wij niet garanderen dat communicatie die op deze manier wordt verzonden, ons veilig of ononderschept zal bereiken.

U bent ervoor verantwoordelijk dat u over effectieve virusbeschermingssoftware beschikt en wij garanderen niet dat onze Website virusvrij is of zal zijn. U zult niet willens en wetens virussen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal op onze website introduceren, onze website misbruiken, op geen enkele manier proberen ongeoorloofde toegang tot onze website te krijgen, of onze website aanvallen (of proberen aan te vallen) met denial-of-service of gedistribueerde denial-of-service-aanvallen.

Elke schending van deze clausule is een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990 en uw toegestane gebruik van de website zal onmiddellijk worden ingetrokken. We zullen elke schending van deze clausule uiterst serieus nemen. Overtredingen of pogingen tot overtredingen zullen worden gemeld aan de relevante autoriteiten en we zullen hun onderzoeken volledig ondersteunen met alle mogelijke middelen, onder meer door uw identiteit bekend te maken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de website of als gevolg van uw downloads. van enige inhoud ervan, of op een website die eraan is gekoppeld.

Website-koppelingen

Het is u toegestaan om naar de startpagina van onze website te linken, op voorwaarde dat de manier waarop u dit doet eerlijk en legaal is, onze reputatie niet wordt geschaad (of misbruikt), of dat u niet probeert te suggereren dat u geassocieerd bent op welke manier dan ook met ons, inclusief elke suggestie dat we u onderschrijven of goedkeuren.

Voor verdere vragen, of als u gebruik wilt maken van enig ander materiaal op onze website anders dan hierboven vermeld, neem dan in eerste instantie contact met ons op via sales@ovaltubesuk.com.

Op onze Website kunnen links of informatie verschijnen die eigendom zijn van derden. Dergelijke links en/of informatie zijn uitsluitend voor uw informatie bedoeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die op de website zijn gelinkt en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan, aangezien wij geen controle hebben over de inhoud van de gelinkte websites of informatie.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de website of enige inhoud erop, expliciet of impliciet. U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat u maakt van de Website en alle informatie die u ervan verkrijgt.

We zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

   • gebruik van, of onvermogen om de Website te gebruiken;
   • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op de website wordt weergegeven;
   • eventuele fouten of weglatingen op de Website;
   • enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval; of
   • verlies of schade door links naar websites van derden.

Houd er rekening mee dat we in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor: verlies van winst, verkoop, contract, gebruik, zaken of inkomsten; zakelijke onderbreking; verlies van verwachte besparingen; verlies of beschadiging van gegevens of informatie; verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; puur economisch verlies; of enige indirecte of gevolgschade.

Er zijn verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van diensten door ons aan u, die worden uiteengezet in de algemene voorwaarden van Oval Tubes.

Ontslag

Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank, tribunaal of ander forum met bevoegde jurisdictie, of anderszins niet-afdwingbaar wordt gemaakt, zal die beslissing de rest van de voorwaarden niet ongeldig maken of ongeldig maken. Deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht gewijzigd te zijn door het wijzigen of verwijderen van een dergelijk deel als nodig is om ze geldig, wettig en afdwingbaar te maken met behoud van hun intentie of, als dat niet mogelijk is, door een andere bepaling te vervangen die geldig, wettig en afdwingbaar is en die gelijkwaardig is effect op de bedoeling van de partijen. Een dergelijk ongeldig of niet-afdwingbaar onderdeel of onderdelen kunnen worden gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden in enig ander rechtsgebied en de geldigheid van het (de) betreffende onderdeel(en) wordt hierdoor niet aangetast.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de formatie ervan (inclusief maar niet beperkt tot niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door Engels recht en de partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Vragen

Als u vragen heeft over de website of deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via sales@ovaltubesuk.com.

Laatst bijgewerkt april 2018

nl_NLDutch